Aero klub"Prijedor" Prijedor BA/ATO(RF)-005

PRIJAVE ZA TEORETSKU OBUKU ZA PPL(A)

Prijave za pohađanje Teoretske obuke za pilote aviona PPL (A) traje do 20.11.2016.godine. Obuka se provodi na aerodromu Urije Prijedor u dane vikenda i trajaće od 15.12.2016.godine do 20.03.2017.godine. Teoretska obuka je besplatna, nakon koje se polaže izlazni test i dodjeljuje certifikat o položenim ispitima. Prisustvo obuci je obavezno za kandidate prije početka praktičnog dijela obuke na avionu.

Prijave slati na mail: rfakprijedor@gmail.com

sa osnovnim podacima Ime, prezime, datum i godina rođenja, vrsta obuke koja se želi provesti, kontakt telefon i mail, vazduhoplovno iskustvo.

Teoretska obuka iz sledećih predmeta:

 - Opšte poznavanje vazduhoplova

- Performanse leta i planiranje

-  Ljudske mogućnosti i ograničenja

- Meteorologija

- Navigacija

- Teorija letenja

- Operativne procedure

- Komunikacija

- Vazduhoplovna pravila i propisi

- FCL1, FCL3 i OPS 1

                           O B A V J E Š T E NJ E - P O Z I V

                                                      VAZDUHOPLOVNA ŠKOLA

AERO KLUB”PRIJEDOR”

 PRIJEDOR

20.11.2016.godine

 

OBAVJEŠTENJE

U periodu od 15.12.2015.godine do 20.03.2016.godine na aerodromu “Urije” Prijedor provodiće se TEORETSKA OBUKA zainteresovanih pilota iz sledećih predmeta :

Opšte poznavanje vazduhoplova

Performanse leta i planiranje

Ljudske mogućnosti i ograničenja

Meteorologija

Navigacija

Operativne procedure

Teorija letenja

Komunikacije

Vazduhoplovni propisi i procedure

JAR FCL 1, JAR FCL3 i OPS 1


Teoretskoj obuci obavezni su prisustvovati svi pilotu na obuci za PPL  i piloti u statusu čekanja na polaganje za dozvolu PPL kao i  piloti kojima su istekla ovlaštenja ili dozvole, a iste žele obnoviti-produžiti.

Obuci mogu prisustvovati i svi piloti sa važećim dozvolama koji to žele da  obnove i prošire znanja iz pojedinih predmeta. Nakon završenog predavanja izvršiće se testiranje zainteresovanih te onima koji polože bit će izdato Uvjerenja o završenom teoretskom osposobljavanju sa rokom važenja 2 godine.

Obuka će se provoditi u skladu sa Planom i programom i mogucnostima polaznika.

 Zainteresovani  treba da se prijavie rukovodiocu škole (HT) ili  šefu teoretske obuke (CGI)  najkasnije do 10.12.2016.godine, nakon čega će se sačiniti detaljan Plan predavanja i obuke.

Prijave slati na mail: rfakprijedor@gmail.com

sa osnovnim podacima Ime, prezime, datum i godina rođenja, vrsta obuke koja se želi provesti, kontakt telefon i mail i eventualno vazduhoplovno iskustvo.

Dodatne informacije 065/549624.

 

   HT ATO(RF)

AK „PRIJEDOR”

  Crnalić Zlatan

ZAVRŠENA TEORETSKA OBUKA GENERACIJE 2013/2014

Završena je teoretska obuka kandidata za PPL (A), uspješno položenim testom provjere znanja, postignuti su odlični rezultati.

Uspjeh kandidata iz svih 9 predmeta je sledeći:

Siniša A.   92%

Viktor P.    91%

Aladin M.  90%

Boris B.     89%

Milan V.     88%

ČESTITAMO.

Uskoro početak praktičnog dijela, poslije izvršenog ljekarskog pregleda kod ovlaštenog AME.

04.03.2012.godine

Održan završni ispit sa kandidatima koji su pohađali kurs teorije PPL. Čestitke na uspješno obavljenom ispitu. Rezultati su odlični. Diplome podjeljene.

Prilog RTRS 22.05 minuta do 24.45 minute.

18.01.2012.godine

http://rtrs.tv/av/player.php?id=16551&x=1

Prilog RTRS o radu Vazduhoplovne škole AK"Prijedor"  od 40.10 minute do 42.38minute.